• Hoofdsponsor
 • Verslag-ledenvergadering-vrijdag-10 november 2023

 • ALGEMENE LEDENVERGADERING  vv SLEAT  VRIJDAG 10 november 2023

  Op vrijdag 10 november heeft de algemene ledenvergadering van v.v. Sleat plaatsgevonden.

  Aanwezig waren ca. 20 leden en 7 bestuursleden.

  Met een welkomstwoordje van voorzitter René Kuijl werd de vergadering geopend en werden er een aantal mededelingen gedaan. Vervolgens werden de notulen van de ledenvergadering van 20 mei 2022 onveranderd vastgesteld en de secretaris bedankt voor het opstellen van deze notulen.

  Er werd een Financieel verslag over twee seizoenen gepresenteerd door onze penningmeester Jan Sikke Poortema, waarbij vooral de explosief gestegen energiekosten opvielen. Verder was het geruststellend dat zowel over het seizoen 2021/22 als over het seizoen 2022/23 sprake is van een positief resultaat. De kascommissie heeft één en ander bekeken, gecontroleerd en vervolgens akkoord bevonden, waarna de penningmeester décharge is verleend.

  Hierna werd verslag gedaan met betrekking tot het uitgevoerde en nog geplande onderhoud, de ontwikkelingen ten aanzien van de jeugd en de activiteiten van onze sponsorcommissie.

  Bij het agendapunt “bestuursverkiezing” was sprake van twee aftredende bestuursleden. Allereerst Menno van Grootheest en hij was niet herkiesbaar. Menno is uiteraard bedankt voor zijn jarenlange inzet en hem is een cadeaubon met een bosje bloemen overhandigd. Het bestuur heeft Gert Wiebe Punter voorgedragen als nieuw bestuurslid en hij is met unanieme stemmen verkozen.

  Helaas moet Jan Sikke Poortema om gezondheidsredenen aftreden als penningmeester. Jan Sikke is zijn hele loopbaan bij v.v. Sleat actief geweest, eerst als voetballer, vervolgens vele jaren als zeer betrokken en vrijgevige hoofdsponsor en over twee perioden tezamen 30 jaar penningmeester van onze vereniging. Vanwege deze verdiensten en overéénkomstig onze statuten, stelt het bestuur de aanwezige leden voor Jan Sikke te benoemen als Erelid van v.v. SleatDeze voordracht wordt met algemene stem aangenomen en aansluitend wordt Jan Sikke een oorkonde overhandigd met een bosje bloemen. Hiermee treedt Jan Sikke toe tot het selecte groepje ereleden van v.v. Sleat, bestaande uit; Joh. Smit, S. Folkertsma en K. Ykema. Sjouke Jan Albada heeft zich bereid verklaart de vacante functie van penningmeester op zich te willen nemen en hij wordt voor deze functie door het bestuur voorgedragen. Ook hij wordt met unanieme stem verkozen door de vergadering.

  Na de rondvraag, dankt de voorzitter de aanwezigen en sluit deze algemene ledenvergadering omstreeks 21.30 uur en is het tijd voor de evaluatie met een drankje.

   René Kuijl, voorzitter.

   

  NB.

  Het bestuur zou meer betrokkenheid van onze leden tijdens de algemene ledenvergadering op prijs stellen, zeker als blijk van waardering ten aanzien van personen die aftreden na zich vele jaren te hebben ingezet voor onze mooie vereniging.