• Hoofdsponsor
 • Algemene Ledenvergadering Vv Sleat

 •                                                                                                 

  Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering (ALV).

   

  Datum        :        vrijdag 10 november 2023

  Aanvang     :        20.00 uur

  Locatie       :        Kantine V.V. Sleat

   

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering van 20 mei 2022  (staan op website www.vvsleat.nl)
  4. Verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming nieuw lid kascommissie
  7. Verslag onderhoudscommissie
  8. Verslag Jeugdcommissie
  9. Verslag sponsorcommissie
  10. Bestuursverkiezing

  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Menno van Grootheest. Voorgedragen wordt Gert Wiebe Punter. Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de ALV aanmelden bij het bestuur. Aftredend op eigen verzoek is Jan Sikke Poortema. Het Bestuur tracht op de ledenvergadering een kandidaat voor te dragen, maar kandidaat-penningmeesters kunnen zich uiteraard ook melden bij het bestuur.

        11. Rondvraag

        12. Sluiting