•  

  Vrijdag 20 Mei is de algemene ledenvergadering in de kantine, aanvang 20:00 uur.

   

  komt allen!

   

  Notulen van de algemene ledenvergadering van vv Sleat, gehouden op

  Vrijdag 27 september 2019.

  Locatie: Kantine vv Sleat

  Aanvang: 20.00 uur 

  Aanwezig: 20 leden inclusief bestuur

   

   

  1. Opening.

  René Kuijl heet als voorzitter een ieder van harte welkom.

   

  2. Mededelingen.
  a. De jeugd heeft training jassen ontvangen van de Club van 50;
  b. De scheidsrechters hebben een nieuw scheidsrechter tenue;
  c. Met de hoofdtrainer is het contract met een jaarverlengd;
  d. Jan de Boer is keeper trainer; 
  e. Er is een nieuw elftal 45+. Dit is een aanwinst voor de vereniging;
  f. Het aanleggen van een tegelpad is een intentie voor de winter;
  g. De banken - voor de bestuurskamer - kunnen niet in het gras worden geplaatst;
  h. Het aanleggen van een combi tennis/trainingsveld met de tennisvereniging ligt stil;

   

  3. Verslag van de ledenvergadering van 19 oktober 2018.

  Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan de secretaris voor het maken van het verslag.

   

  4. Verslag Penningmeester.

  Jan Sikke geeft tekst en uitleg over het financieel jaarverslag.  Piet Bron heeft een vraag over de hoge materiaal kosten. Dit jaar zijn veel ballen gekocht en nieuwe kleding is aangeschaft.

   

  5. Contributieverhoging.

  Het voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen met € 10,- met uitzondering van de jeugdleden. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Het nieuwe bedrag voor leden is € 165,-; 45+ is € 130; Niet spelend lid is € 25,-. 

  Jeugd € 70,-

   

   

   

  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.

  De kascommissie bestaat dit jaar uit Tjalling de Jong en Tammo Kuijl. Na het bestuderen van de cijfers kwamen zij tot de conclusie dat de penningmeester goed werk heeft verricht en verlenen hem decharge

  Aftredend is Tammo Kuijl en nieuw kascommissielid wordt Piet Bron.

   

   

  7. Verslag onderhoudscommissie.

  Menno van Grootheest doet verslag van de onderhoudswerkzaamheden. Het gebouw moet worden geverfd buiten. Het dakbeschot is aan vernieuwing toe. De CV ketel wordt vervangen, om gas te besparen. Het riool is verstopt geweest. Een wortel van een boom was de boosdoener. De doelen worden vervangen.

   

  8. Verslag Jeugdcommissie.

  Namens de jeugdcommissie doet Roel Altenburg verslag. Er zijn nog twee jeugdteams JO 9 en JO 11. De overige jeugdleden zijn naar Balk gegaan en op niveau ingedeeld.

   

  9. Website vv Sleat.

  Reinder de Jong stopt met de website.  Fedde van de Beek biedt zich aan als ondersteuner. Menno Knot geeft aan dat er weinig verslagen worden gemaakt van de verschillende teams. De website wordt weinig bezocht. 

   

  10. Bestuursverkiezing.

  Aftredend is André Alting. Hij is niet herkiesbaar.  René Kuijl bedankt André voor zijn inzet. Hij ontvangt van de voorzitter een bos bloemen. 

   

  11. Rondvraag.
  a. Atte Hornstra vraagt zich waarom het tegelpad niet kan worden aangelegd met vrijwilligers. De overige leden steunen de gedachte dat het tegelpad moet worden aangelegd met vrijwilligers.

   

  12. Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering.

   

   

  Gerrit Knot. secretaris

  Sloten oktober 2020